Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Auriola Olli
Kanerva Mika
Ahola Wessi
Finne Antti
Fröjdlund Mikko
Haapasalo Pekka
Hannonen Riku
Helvasto Matti
Honkanen Janne
Hyrkkänen Pasi
Jauhiainen Jussi
Karhu Miikka
Kosonen Marko
Laakso Toni
Laari Sampo
Mäkinen Ville
Nuppola Aki
Nuuttila Opa
Pallonen Jarppa
Piitulainen Sammy
Pursiainen Jari-Matti
Siitari Oskarsson
Sirkiä Anakonda
Sopanen Pekka
Tarjavuori Petri
Toikka Tero
Vaittinen Mikko
3
Surakka Timo
8
Kähkönen Matti
12
Putkonen Olli
14
Peltonen Janne
15
Valle Jysse
18
Huopainen Jani
21
Puhakainen Sepi
22
Kuusisto Mika
33
Sällinen Janne
73
Holm Sampo
78
Hyrkkänen Jorma
89
Talka Antti
91
Huhtala Late

Maalivahti

Sampo Toni
2
Koskela Markus
30
Hämäläinen Velppa

Toimihenkilöt